Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Kogudes anonüümseid statistilisi andmeid, parandame veebilehe toimimist ja kasutajakogemust.

Ehitise audit

Ehitise audit hoonele kasutusloa taotlemisel

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:

  1. Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehitis ehk enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitis:ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;
  2. Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitis ehk pärast 01.01.2003 ning enne 01.07.2015 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti.

Ehitise auditis esitatakse ehitise olulisemad tehnilised andmed.

Ehitise audit sisaldab ehitusinseneri poolt teostatava visuaalse ülevaatuse. Vajadusel tuleb eraldi tellida:

  • ehitise tuleohutuse hinnang – auditi tegijal tuleb kaasata tuleohutuse ekspert (tase 6);
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • vajadusel muu asjakohane mõõdistusprotokoll.

 

Vaata ka näidet